Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie całej Polski, a także za pomocą zaprzyjaźnionych kancelarii zagranicznych na terenie Unii Europejskiej oraz w Turcji.

kancelaria Izabela Woźnicka

Adwokat Izabella Woźnicka reprezentuje swoich klientów w procesach cywilnych i karnych przed organami ścigania, sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym. Adwokat Izabella Woźnicka występuje również przed sądami wojskowymi garnizonowymi i okręgowymi.

Adwokat Izabella Woźnicka reprezentuje swoich klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Adwokat Izabella Woźnicka reprezentuje swoich klientów przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami na terenie całego kraju.

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii są sprawy cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o roszczenia odszkodowawcze i o zadośćuczynienie.

Kancelaria posiada również doświadczenie w zakresie pozyskiwania, prowadzenia oraz rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przed właściwymi organami państwowymi.

Każdy klient i każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Przy prowadzeniu spraw zapewniony jest profesjonalizm, poufność i pełne zaangażowanie, których efektem jest wnikliwa analiza każdego przypadku i wypracowanie zoptymalizowanej pomocy prawnej adekwatnej do stanu faktycznego.


 • Profil

IZABELLA WOZNICKA

adwokat


 • Profil

ALEKSANDER WOŹNICKI

adwokat


 • Profil

LUIZA PISKOREK

radca prawny


 • Profil

KATARZYNA PAZIEWSKA

adwokat


 • Profil

KONRAD MASTALERZ

radca prawny


 • Profil

JOANNA NOGA

aplikant adwokacki


 • Profil

JAN ANTEPOWICZ

praktykant


 • Profil

IZABELA GOŁEK

praktykant


 • Profil

MATEUSZ  SZAFRAŃSKI

biegły rewident


 • Profil

MAŁGORZATA GĘCA

tłumacz języka angielskiego


 • Profil

ANNA ŻUCHOWSKA-BEDNARZ

specjalista ds. funduszy europejskich

Zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, adwokat może przekazywać informacje o stawkach wynagrodzenia wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta. Zatem adwokat nie może zamieszczać w ogólnodostępnych materiałach informacyjnych informacji o wysokości honorarium pobieranego za prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw. Mając na uwadze powyższe wskazać należy dodatkowo, że różnorodność spraw i ich stopień skomplikowania nie pozwala adwokatowi na stworzenie stałego cennika.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

Wynagrodzenie kancelarii określane jest na podstawie indywidualnie ustalonej z klientem umowy. Usługi kancelarii są opodatkowane 23% stawką podatku od towaru i usług (VAT). W zakładkach przedstawiono przykładowe sposoby rozliczeń.

RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie konkretnej sprawy. Zawarta z klientem umowa z góry określa zakres czynności adwokackich, za które należy się zryczałtowane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.
Kwota wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem nakładu pracy w konkretnej sprawie. Wynagrodzenie ryczałtowe najczęściej stosowane jest przy następujących czynnościach adwokackich:
- udzielaniu porad prawnych,
- przygotowywaniu pism procesowych,
- reprezentacja przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami.


I. Porada prawna.

Za udzielenie jednorazowej porady prawnej pobierana jest opłata ustalona indywidualnie z klientem przed udzieleniem pomocy prawnej. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy adwokat Izabelli Woźnickiej, koszt porady prawnej zalicza się do kwoty wynagrodzenia za prowadzenia sprawy.


II. Sporządzanie pism.

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma przez adwokata uzależnione jest od charakteru i rodzaju sprawy. Adwokat Izabella Woźnicka zajmuje się w szczególności sporządzaniem pism, takich jak:

1. W sprawach cywilnych:

- wezwanie do zapłaty,
- pozew, wniosek o wszczęcie postępowania,
- odpowiedź na pozew, odpowiedź na wniosek o wszczęcie postępowania,
- sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty,
- sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym,
- pisma procesowe,
- zażalenie oraz odpowiedź na zażalenia,
- apelacja oraz odpowiedź na apelację,
- nadzywczajne środki zaskarżenia, tj. skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdznie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
- wniosek o wpis do Ksiąg Wieczystych,
- skarga na orzeczenie referendarza,
- wniosek o wszczęcie egzekucji,
- skarga na czynności komornika,
- opinia prawna.

2. W sprawach karnych:

- zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- wniosek o umorzenie postępowania karnego,
- zażalenie,
- apelacja,
- sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu karnym,
- prywatny akt oskarżenia,
- kasacja,
- opinia prawna.

3. W sprawach administracyjnych:

- wniosek o wszczęcie postępowania,
- pisma w postępowaniu administracyjnym,
- odwołanie od decyzji organu administracji publicznej,
- skarga na decyzję organu administracji publicznej,
- skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego,
- pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- opinia prawna.

4. W sprawach gospodarczych:

- umowy, w szczególności umowy w sprawach handlowych, umowy spółki,
- ugody,
- opinie prawne,
- wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego,
- wnioski w postępowaniu upadłościowo – naprawczym (wniosek o upadłość, wniosek o zgłoszenie wierzytelności, wnioski w toku postępowania).


III. Reprezentacja przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami.

Istnieje możliwość podjęcia  ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia w zakresie reprezentacji Klienta w procesach cywilnych i karnych przed organami ścigania, sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym.

Adwokat Izabella Woźnicka reprezentuje swoich klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, a także w postępowaniach sądowo - administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz  przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami na terenie całego kraju.

Kancelaria występuje również przed sądami wojskowymi garnizonowymi i okręgowymi.

GODZINOWE

Dla wynagrodzenia godzinowego charakterystyczne jest ustalenie w umowie łączącej klienta z kancelarią stawki godzinowej, jaką klient uiszczać będzie za czas pracy adwokata. Wysokość wynagrodzenia zależy zatem od czasu jaki poświęcił adwokat na dane zagadnienie konkretnego klienta. W przypadku ustalenia wynagrodzenia godzinowego klient i adwokat w umowie ustalają cykl rozliczeniowy.

SUCCESS FEE

Dodatkowe honorarium od wygranej sprawy za sukces (tzw. sucsess fee) zależne jest od wygranej konkretnej sprawy. Dodatkowe wynagrodzenie stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które ustalane jest indywidualnie przez adwokata z klientem.

Zgodnie z § 50 ust. 3 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.

Dodatkowe wynagrodzenie adwokata określone jest najczęściej procentowo, według ustalonej przez klienta i adwokata podstawy.

Fear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade 二 元 期权. 二元期权_百度百科 click here now
visit their there essay writing serviceFear Itself Speech 代 写, 英国论文代写 click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesisFear Itself Speech 代 写, 英国论文代写 click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis